Powered by Smartsupp
	
/home/demanovarezort/live/wp-content/themes/demanova/header.php:173:boolean true
Rezervovať

Všeobecné obchodné podmienky

Vážený zákazník,

nižšie nájdete všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok.

Prevádzkovateľ rezortu Demänová Rezort:

IČO: 46969462

IBAN: SK5375000000004026757085

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: S.r.o., vložka č.58482/L (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Zobraziť celý odsek Zobraziť menej z odseku

1. Úvodné ustanovenia

 • Poskytovanie ubytovacích, stravovacích a iných služieb klientom a ubytovanie klientov v rezorte Demänová Rezort sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú zároveň ubytovacím poriadkom. Klient prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania v rezorte Demänová Rezort a využívania služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.
Zobraziť celý odsek Zobraziť menej z odseku

2. Všeobecné obchodné podmienky

 • Tieto VOP platia pre zmluvy o ubytovaní osôb v rezorte Demänová Rezort, zmluvy o prenájme ubytovacích zariadení a iných zariadení v rezorte Demänová Rezort na podujatia a na vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ostatné služby poskytované klientovi Prevádzkovateľom. Iné obchodné a zmluvné podmienky sa pre vzťah medzi Prevádzkovateľom a klientom použijú len, ak budú vopred písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami.
Zobraziť celý odsek Zobraziť menej z odseku

3. Podmienky poskytovania ubytovacích služieb klientom

 • Prevádzkovateľ môže ubytovať v rezorte len klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Klient sa prihlasuje na recepcii rezortu hneď po príchode. K prihláseniu je klient povinný predložiť zodpovednému pracovníkovi recepcie svoj preukaz totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona číslo 253/1998 Z.z. o o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Zobraziť celý odsek Zobraziť menej z odseku

4. Platba za poskytnuté služby

 • Cenník služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je k dispozícii na nahliadanie na recepcii rezortu a na internetovej stránke Prevádzkovateľa.
 • Cena rekreačného pobytu v rezorte Demänová Rezort zahŕňa: cenu ubytovania, cenu za parkovanie, pripojenie na wi-fi a kamerovým systémom strážený areál.
Zobraziť celý odsek Zobraziť menej z odseku

5. Zodpovednosť klienta a Prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených klientom v priestoroch a areáli Rezortu. Za klenoty, peniaze a iné cennosti Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci klienta v priestoroch a areáli Rezortu. Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti klienta, ktorý uhradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa na recepcii uskladňujú po dobu jedného mesiaca.
Zobraziť celý odsek Zobraziť menej z odseku

6. Odstúpenie, zmena alebo zrušenie objednávky a storno

 • Klient má kedykoľvek pred začatím ubytovania právo odstúpiť od zmluvy písomným oznámením Prevádzkovateľovi. Akúkoľvek zmenu v potvrdenej objednávke (počet osôb, zmena rozsahu rezervovaných služieb, obmedzenie alebo rozšírenie a podobne) je nutné nahlásiť najneskôr do 48 hodín pred nástupom na pobyt. Takéto zmeny sú možné výlučne v prípade, ak to prevádzkové alebo kapacitné možnosti spoločnosti Demänová Rezort umožňujú.
Zobraziť celý odsek Zobraziť menej z odseku

7. Ochrana osobných údajov

 • Klient v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov Prevádzkovateľom podľa tohto zákona.
Zobraziť celý odsek Zobraziť menej z odseku

8. Záverečné ustanovenia

 • Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvní to zákonnosť, platnosť ani vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP s výnimkou, ak by dôležitosť alebo iné okolnosti vzťahujúce sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť od zostávajúcich ustanovení týchto VOP.
Zobraziť celý odsek Zobraziť menej z odseku

9. Záverečné vyhlásenia

 • Naša spoločnosť Demänová Village odmieta diskriminináciu na základe pohlavia, rasy, náboženstva alebo sexuálnej orientácie. Rovnako odmietame detskú, nútenú alebo inú nelegálnu prácu.