Všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok

Prevádzkovateľ rezortu Demänová Rezort:

IČO: 46969462
IBAN: SK5375000000004026757085
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka č.58482/L (ďalej ako
„Prevádzkovateľ“)

1. Úvodné ustanovenia

a. Poskytovanie ubytovacích, stravovacích a iných služieb klientom a ubytovanie klientov v rezorte Demänová
Rezort sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a týmito
Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú zároveň ubytovacím poriadkom. Klient
prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania v rezorte Demänová Rezort a využívania služieb
poskytovaných Prevádzkovateľom a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.
b. VOP sú zverejnené na recepcii rezortu Demänová Rezort a na internetovej stránke rezortu.
c. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne ustanovenia VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná
odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke a na recepciirezortu.
2. Všeobecné obchodné podmienky

a. Tieto VOP platia pre zmluvy o ubytovaní osôb v rezorte Demänová Rezort, zmluvy o prenájme ubytovacích
zariadení a iných zariadení v rezorte Demänová Rezort na podujatia a na vykonávanie podujatí za nájom, ako
aj pre všetky ostatné služby poskytované klientovi Prevádzkovateľom. Iné obchodné a zmluvné podmienky sa
pre vzťah medzi Prevádzkovateľom a klientom použijú len, ak budú vopred písomne dohodnuté medzi
zmluvnými stranami.
b. Zmluva o ubytovaní medzi Prevádzkovateľom a klientom vzniká písomným potvrdením ústne alebo písomne
podanej žiadosti klienta o rezerváciu ubytovania v rezorte Demänová Rezort. Zmluva o ubytovaní sa uzatvára
na dobu určitú.
c. Zmluvnými stranami sú Prevádzkovateľ a klient. Pri objednávke ubytovania alebo iných služieb treťou
osobou zodpovedá táto osoba voči Prevádzkovateľovi spolu s klientom ako spoločný dlžník za všetky
záväzky vyplývajúce zo zmluvy.
d. Akýkoľvek podnájom alebo ďalší prenájom miestností alebo zariadení rezortu Demänová Rezort, ako aj ich
používanie na iné účely ako na ubytovanie, resp. na iné účely ako bolo zmluvne dohodnuté, vyžadujú
predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa.

3. Podmienky poskytovania ubytovacích služieb klientom

a. Prevádzkovateľ môže ubytovať v rezorte len klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Klient sa
prihlasuje na recepcii rezortu hneď po príchode. K prihláseniu je klient povinný predložiť zodpovednému
pracovníkovi recepcie svoj preukaz totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad
totožnosti v zmysle zákona číslo 253/1998 Z.z. o o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v
platnom znení a v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok

b. Každý klient, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný v zmysle zákona č.404/2011
Z.z. o pobyte cudzincov vyplniť a odovzdať zodpovednému pracovníkovi recepcie úradné tlačivo o hlásení
pobytu pre cudzineckú políciu, predložené klientovi pri príchode.
c. Všetky požadované údaje je klient povinný uviesť pravdivo, úplne a presne.
d. Rezerváciu možno uskutočniť vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby, registrácia a vydanie kľúčov
od izby je možné len v prítomnosti osoby, na ktorej meno je rezervácia evidovaná.
e. Prevádzkovateľ poskytuje v rezorte ubytovaným klientom služby v plnom rozsahu podľa vyhlášky
Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie
zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
f. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi aj iné ubytovanie, než ako bolo
dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od ubytovania dohodnutého v potvrdenej objednávke.
g. Pokiaľ nie je s klientom dohodnuté inak, klientovi je k dispozícii rezervované ubytovanie v rezorte od 14:00
pre apartmány a od 15:00 hod. pre chaty Deluxe so saunou dohodnutého dňa príjazdu klienta. Klient nemá
právny nárok na skoršie využívanie rezervovaného ubytovania v rezorte.
h. V prípade výskytu nedostatkov poskytnutej ubytovacej, resp. doplnkovej služby uplatní spotrebiteľ právo na
reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.
(Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých chybyreklamuje)
i. Ubytovanie využívané klientom musí byť v dohodnutý deň odjazdu klienta uvoľnené a odovzdané klientom
Prevádzkovateľovi najneskôr do 10:00 hod.
j. Ubytovanie sa za uvoľnené a odovzdané klientom Prevádzkovateľovi považuje potom, ako klient vynesie všetky
svoje veci, odovzdá kľúče od ubytovania zodpovednému pracovníkovi recepcie rezortu a oznámi mu odhlásenie
sa z ubytovania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a prípadnú spotrebu
klienta a to najneskôr do jednej hodiny od uvoľnenia a odovzdania izby klientom. Cenník škôd a inventáru
je k dispozícii na recepcii. V prípade straty vstupnej karty/kľúčov od ubytovania bude účtovaný poplatok za
stratu 5,00€/kus!
k. Rezervovaný typ ubytovania, do ktorého sa klient nenasťahoval najneskôr do 22:00 hod dohodnutého dňa
príjazdu klienta, môže Prevádzkovateľ prenajať tretej osobe. To neplatí, ak bol medzi Prevádzkovateľom a
klientom výslovne dohodnutý neskorší príjazd klienta. V prípade vopred dohodnutého príchodu po 22:00 hod
má Prevádzkovateľ právo účtovať klientovi poplatok za neskorý príchod vo výške 20€.
l. Ak klient požiada Prevádzkovateľa o predĺženie dohodnutej doby ubytovania, môže mu Prevádzkovateľ
ponúknuť aj iný typ ubytovania za inú cenu než ten, v ktorom bol klient pôvodne ubytovaný. Klient nemá nárok
na ubytovanie v type ubytovania, v ktorom bol pôvodne ubytovaný ani na iný typ ubytovania v rezorte, ak z
kapacitných alebo prevádzkových dôvodov rezortu nie je možné ubytovanie klientovi poskytnúť.
m. Klient je oprávnený využívať služby rezortu len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo
vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní
služieb rezortu je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Potvrdením rezervácie klient
potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami a ich prílohami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich
dodržiavať.

Všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok

4. Platba za poskytnuté služby

a. Cenník služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je k dispozícii na nahliadanie na recepcii rezortu a na
internetovej stránke Prevádzkovateľa.
b. Cena rekreačného pobytu v rezorte Demänová Rezort zahŕňa: cenu ubytovania, cenu za parkovanie, pripojenie
na wi-fi a kamerovým systémom strážený areál.
c. Cena rekreačného pobytu v rezorte Demänová Rezort nezahŕňa: daň za ubytovanie / miestny kúpeľný poplatok
– platí sa na recepcii pri nástupe 1€ / noc / dospelá osoba a dieťa nad 12 rokov.
d. Pri záväznom prihlásení je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta zálohovú platbu vo výške 100% z
celkovej sumy do 7 dní od potvrdenia rezervácie. Najneskôr však 48 hodín pred nástupom na pobyt musí byť
platba pripísaná na účet Prevádzkovateľa.
e. Prevádzkovateľom sú akceptované platby hotovostné aj bezhotovostné (prevodom na účet alebo platby cez
terminál).
f. Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 2675 7085.
g. Klient je povinný za ubytovanie a ďalšie ním využívané služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny podľa
cenníka.
h. Ak klient skráti svoj dohodnutý pobyt v rezorte, Prevádzkovateľ má právo vyúčtovať klientovi plnú výšku
dohodnutej ceny za celú dĺžku dohodnutého pobytu v rezorte.
i. V prípade, že po zaplatení zálohy dôjde k zrušeniu pobytu zo strany Prevádzkovateľa, vráti Prevádzkovateľ
už zaplatenú zálohu späť v zmysle storno podmienok viď. článok 6 týchto VOP.
j. Za ubytovanie sa hradí vopred vratná kaucia 100 € za ubytovaciu jednotku. Po odkontrolovaní ubytovacieho
zariadenia, v prípade, že nedošlo k poškodeniu vecí a v prípade, že je ubytovanie zanechané v stave
špecifikovanom v bode t. časti č. 5 Všeobecných obchodných podmienok sa kaucia pri ukončení pobytu
klientovi vráti.
k. V prípade, že Prevádzkovateľ neobdrží v termíne splatnosti platbu za pobyt, resp. písomné vyjadrenie o
zmene termínu splatnosti, ruší rezerváciu pobytu.

5. Zodpovednosť klienta a Prevádzkovateľa

a. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených klientom v priestoroch a areáli
Rezortu. Za klenoty, peniaze a iné cennosti Prevádzkovateľ nezodpovedá.
b. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci klienta v priestoroch a areáli Rezortu. Nájdené
veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti klienta, ktorý uhradí všetky náklady s tým
spojené. Nájdené veci sa na recepcii uskladňujú po dobu jedného mesiaca.
c. Prevádzkovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu. Pri ochorení alebo úraze klienta Prevádzkovateľ
zabezpečí poskytnutie nevyhnutnej lekárskej pomoci prípadne prevoz do nemocnice.
d. Povinnosťou klienta je správať sa vždy tak, aby svojím konaním neohrozil svoje zdravie, ani zdravie
ostatných hostí.
e. Klient je zodpovedný za škody ním spôsobené v plnom rozsahu a je povinný uhradiť bezodkladne celú sumu
poškodenej veci.

Všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok

f. V prípade hrubého porušovania ubytovacích podmienok, vrátane vulgárností násilností, nevhodného správania
sa, môže byť klient vyzvaný na okamžité opustenie areálu bez nároku na vrátenie už zaplateného pobytu.
g. V ubytovacom zariadení, v priestoroch Rezortu a v celom areáli nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa
premiestňovať zariadenie Prevádzkovateľa ani robiť akékoľvek úpravy alebo zásahy do zariadení
Prevádzkovateľa.
h. V ubytovacom zariadení, v ostatných priestoroch Prevádzkovateľa ani v areáli Rezortu nesmie klient bez
súhlasu Prevádzkovateľa používať vlastné elektrické spotrebiče.
i. Z bezpečnostných dôvodov nie je klient oprávnený nechať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelej
osoby v ubytovacom zariadení ani v ostatných priestoroch a areáli Rezortu. Za bezpečnosť a škody spôsobené
deťmi v ubytovacom zariadení ani v ostatných priestoroch a areáli Rezortu zodpovedá rodič/ zodpovedná
osoba.
j. Klient nie je oprávnený vnášať do areálu Rezortu ani ubytovacích zariadení zbrane a strelivo.
k. V čase od 23:00 do 6:00 musí klient striktne dodržiavať v celom areáli aj v ubytovacom zariadení nočný
pokoj.
l. Ubytovanie zvierat je povolené len za príplatok podľa platného cenníka v ubytovacích jednotkách chaty
Deluxe. Ubytovanie zvierat v apartmánoch nie je možné. Pes sa môže po areáli pohybovať len na vôdzke.
Majiteľ psa / zodpovedná osoba zodpovedá za škody a znečistenie spôsobené psom.
m. V ubytovacích a spoločenských zariadeniach rezortu je prísny zákaz fajčiť a užívať akékoľvek omamné a
psychotropné látky. Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať sumu 50,- EUR za porušenie tohto zákazu. Fajčenie
je povolené len na to vyhradených miestach.
n. Ak je klientovi Prevádzkovateľom poskytnuté parkovacie miesto na odstavenie motorového vozidla klienta v
areáli Rezortu, Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo akékoľvek poškodenie motorového vozidla
klienta a vecí nachádzajúcich sa v tomto motorovom vozidle.
Parkovanie v areály je možné len na vyhradených miestach!
o. Návštevy ubytovaných hostí sú evidované v knihe Návštev na recepcii. Návštevy sa musia nahlásiť okamžite
pri príchode na recepcii. Návštevy sú povinné opustiť areál Rezortu do 22:00. V prípade nedodržania tohto
nariadenia bude návštevníkom, prípadne ubytovaným účtovaná suma za noc podľa príslušného cenníka.
p. Personál má podľa zákona č. 219/1996 Z.z. zákaz predávať a podávať alkoholické nápoje osobám mladším ako
18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom.
q. V celom areáli rezortu je zakázané zakladať oheň, ohniská, grilovať alebo akokoľvek manipulovať sohňom.
r. Sťažnosti klientov a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti Prevádzkovateľa prijíma písomne zodpovedný
pracovník recepcie.
s. Pri príchode na ubytovanie je klient povinný skontrolovať stav ubytovacej jednotky a inventár podľa zoznamu
inventáru umiestneného v ubytovacej jednotke. Akékoľvek poškodenia alebo nezrovnalosti je povinný
neodkladne nahlásiť na recepcii.
t. Klient je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch
elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere.
u. Ubytovanie musí byť odovzdané v stave v akom bolo preberané = bez poškodení na konštrukciách a zariadení,
inventár a vybavenie izby na rovnakom mieste a v rovnakom počte ako pri príchode, kuchynský riad umytý,
suchý a uložený na príslušnom mieste. V prípade nedodržania týchto podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje
právo na dodatočný poplatok za služby nad rámec dohodnutých. Dodatočná služba – umytie a odloženie
kuchynského riadu, prípadne presun nábytku na pôvodné miesto je spoplatnený jednorázovým poplatkom v

Všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok

sume 20€. V prípade akéhokoľvek poškodenia inventáru/ ubytovania, je klient povinný túto situáciu nahlásiť
na recepcii pred odhlásením sa z ubytovania.
v. Klientovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradenémiesto.
w. Ak hosť spôsobí Rezortu poškodenie na majetku, má Rezort nárok na finančnú náhradu škody priamo na mieste.
Výška sa bude špecifikovať na základe cenníka voľne dostupného na recepcii resp. na základe obstarávacej
ceny. V prípade, že sa Rezort a hosť nedohodnú hneď a dobrovoľne na mieste, má prevádzkovateľ právo
privolať k doriešeniu škody policajnú hliadku.
x. V prípade porušenia povinností a zákazov uvedených v tomto článku všeobecných obchodných podmienok/
ubytovacieho poriadku je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 100€ za každé jednotlivé porušenie povinností.

6. Odstúpenie, zrušenie objednávky a storno

a. Klient má kedykoľvek pred začatím ubytovania právo odstúpiť od zmluvy písomným oznámením
Prevádzkovateľovi. Akákoľvek zmenu v potvrdenej objednávke je nutné nahlásiť najneskôr do 48 hodín pred
nástupom na pobyt.
b. Výška storno poplatkov pri rušení rezervácie:
i. Storno 30-16 dní pred termínom poskytnutia prvej služby » 20% zo zaplatenej zálohy za
dohodnuté služby, najmenej však 15 €.
ii. Storno 15-8 dní pred termínom poskytnutia prvej služby » 50% zo zaplatenej zálohy za dohodnuté
služby.
iii. Storno 7-3 deň pred termínom poskytnutia prvej služby » 70% zo zaplatenej zálohy za dohodnuté
služby.
iv. Storno 2 a menej dní pred nástupom na pobyt » 100 % zo zaplatenej zálohy za dohodnuté služby
c. V prípade, že klient za seba zaistí náhradu, je oslobodený od storno poplatku.
d. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:

i. nastane udalosť vyššej moci alebo nastanú iné okolnosti, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, v
dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným;
ii. klient pri rezervácii ubytovacieho zariadenia uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa
podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy;
iii. Prevádzkovateľ sa odôvodnene domnieva, že využitie jeho služieb by mohlo ohroziť prevádzku
zariadenia, bezpečnosť tretích osôb alebo vážnosť a dobré meno Prevádzkovateľa aRezortu.
e. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa nemá klient nárok na odstupné, kompenzáciu ani náhradu
škody.

7. Ochrana osobných údajov

a. Klient v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, vyhlasuje, že
bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov
Prevádzkovateľom podľa tohto zákona.
b. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním, spracovávaním a uchovávaním osobných údajov klienta
uvedených na žiadosti o rezerváciu ubytovacieho zariadenia v Rezorte alebo v objednávke, za účelom zabezpečenia
a poskytnutia klientom objednaných služieb zo strany Prevádzkovateľa a pre splnenie povinností Prevádzkovateľa
uloženým zákonom a to na nevyhnutnú dobu.

Všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok

c. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov aj pre potreby
marketingových aktivít Prevádzkovateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch
Prevádzkovateľa a to na dobu, počas ktorej sú tieto aktivity vykonávané.
d. Klient poskytnutím osobných údajov dáva súhlas na ich uloženie v databáze a informačnom systéme spoločnosti.
K zabezpečeniu ochrany osobných údajov má Prevádzkovateľ vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu. S
osobnými údajmi pracujú len osoby poučené v zmysle zákona.
e. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy na webových stránkach Rezortu sú spracovávané v súlade
so zákonom.
f. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nepredáva, neobchoduje ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje osobné údaje
klienta tretím stranám,
g. Na zvýšenie bezpečnosti ubytovaných je areál rezortu monitorovaný kamerovým bezpečnostným systémom 24/7 v
zmysle vyššie uvedeného zákona o ochrane osobných údajov.
h. Odvolanie súhlasu klienta je možné uskutočniť písomne s udaním alebo bez udania dôvodu.

8. Záverečné ustanovenia

a. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvní to
zákonnosť, platnosť ani vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP s výnimkou, ak by dôležitosť alebo iné
okolnosti vzťahujúce sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť
od zostávajúcich ustanovení týchto VOP.
b. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskejrepubliky.
c. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.4.2020.
Klient doručením rezervácie, jej potvrdením a následnou úhradou zálohy za služby potvrdzuje, že sú mu

všeobecné obchodné podmienky známe a že s ich obsahom súhlasí.

Ing. Zuzana Hriňová
Riaditeľ Demänová Rezort

V Liptovskom Mikuláši, 1.4.2020

KONTAKT

recepcia@demanovarezort.sk
+421 918 929 444
+421 44 3241 510
Demänová Rezort
Demänová 584
031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: 49.05441 19.58006